بررسی کارآفرینی واشتغال زنان با نگرشی بر وضعیت اشتغال وکارآفرینی زنان

 

بررسی کارآفرینی واشتغال زنان با نگرشی بر وضعیت اشتغال وکارآفرینی زنان  در ۲۴ صفخه مجزا قابل ویرایش با فرمت docچکیده

امروزه یکی از مهمترین مسائلی که توجه اغلب سیاستگذاران وبرنامه ریزان کشورهای مختلف را به خود جلب کرده است توجه به منابع نیروی انسانی واستفاده از توانمندیهای بالقوه وبالفعل این نیرودر جهت نیل به  توسعه پایدار وهمه جانبه می باشد.دراین راستا با توجه به اینکه نیمی از پیکره اجتماع بانوان می باشند بدون شک بررسی واستفاده از تواناییهای این قشر از جامعه می تواندزمینه رابرای توسعه پایدارکشورورسیدن به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور محقق سازد.لذادراین تحقیق،ابتدا به تعریف کارآفرینی وویژگی های یک کارآفرین اشاره شده، سپس به وضعیت کارآفرینی زنان درجهان وایران پرداخته وپس از آن وضعیت کارآفرینی واشتغال بانوان دراستان سیستان وبلوچستان بررسی شده است .نتایج این تحقیق نشان می دهد که میزان مشارکت اقتصادی زنان استان سیستان وبلوچستان ۵/۲۱درصدبوده که نسبت به میانگین کشوری (۶/۱۶درصد )بالاترمی باشد. نرخ بیکاری زنان استان(۸/۷درصد )بوده که کمتر ازمیانگین کشوری(۹/۱۵  درصد)می باشد. درصد محصلین زن در استان برابر۲۵/۸ درصدبوده که نسبت به میانگین کشور ۹/۲۱ درصدبالاتر است. .دربین زنان شاغلِِ باسواد ،بیشترین سهم را زنان با سطح تحصیلات عالی( ۴۱ %)دارامی باشند.«کارکنان مستقل» دربخش خصوصی بیشترین سهم اشتغال(۵۳/۶۵ درصد)دراین بخش راداشته اندوگروه های عمده شغلی «متخصصان» با  93/34 درصد و  «صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوطه» با  78/33 درصدبیشترین سهم راداشته اند.همچنین سهم اشتغال بانوان  استان در بخش صنعت(۳/۸۱ درصد )،بخش خدمات  (3/15 درصد)  و بخش  کشاورزی ( ۴/۳ درصد) می باشد.بنابراین با توجه به آمارهای ارایه شده ونتایج تحقیق می توان ادعا کرد که زنان استان سیستان وبلوچستان ازظرفیت بالایی برای کارآفرینی ومشارکت در فعالیت های اقتصادی کشور برخورداربوده وبرای تداوم وافزایش کیفی این حضور توجه مسئولین ذی ربط به موضوع کارآفرینی زنان استان وایجاد بسترهای مناسب برای توسعه فضای کسب وکار بانوان استان ضروری می باشد.

 

فهرست مطالب :


۱-مقدمه

۲-بِِیان مسئله

۳-فرضیات تحقیق:

۴-روش تحقیق وتکنیک های جمع آوری اطلاعات

۵-کارآفرینی وویژگی های آن

الف-تعریف

ب-فرایند کارآفرینی

ج-ویژگیهای کارآفرینان

د-مهمترین پیامدهای کارآفرینی عبارتنداز:

۶-اشتغال وکارآفرینی زنان

الف-تاریخچه ووضعیت کارآفرینی زنان

ب-انگیزه های کارآفرینی  زنان

ج-موانع اشتغال و کارآفرینی زنان در ایران

۷-بررسی وضعیت اشتغال زنان استان سیستان وبلوچستان

الف-موقعیت جغرافیایی

ب-ویژگیهای جمعیتی

ج-وضعیت اشتغال زنان در استان سیستان وبلوچستان ومقایسه آن با میانگین کشور

د-موانع کارآفرینی واشتغال زنان استان سیستان وبلوچستان

ه-راهکارهای  توان افزایی وایجاد اشتغال برای زنان استان

۸-نتیجه گیری وپیشنهادها

منابع وماخذ

صدور پیش فاکتور و پرداخت آنلاین و دانلود

توضیحات بیشتر و دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *