بررسی و تبیین عوامل موثر بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری (مطالعه موردی: استان مازندران)

بررسی و تبیین عوامل موثر بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری (مطالعه موردی استان مازندران)در ۱۶ صفحه مجزا همراه با جداول و نمودار های هر بخش قابل ویرایش با فرمت docچکیده

اهمیت گردشگری و لزوم بررسی آن با توجه به نقشهای مهم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی‏اش  بر کسی پوشیده نیست. این فعالیت در دنیای کنونی بصورت یکی از مهمترین عوامل تولید، کار، ایجاد پویایی، جابجایی انسانها و ثروت ملتها در آمده است .ازآنجا که این صنعت رو به رشد و بسیار پر درآمد می باشد توجه بسیاری از مسئولین را به خود معطوف نموده است که برای توسعه این صنعت برنامه ریزی های خاصی می بایست صورت گیرد و دستیابی به این مهم جز با تکیه بر فرایندی کارآفرینانه امکان پذیر نمی باشد. در این تحقیق که جامعه آماری ۲۶۳ نفر و طبق محاسبات ، نمونه آماری ۱۲۰ مدیربوده است که  مورد بررسی قرار گرفته اند (که همگی از مدیران هتل ها ، متل ها و مراکز گردشگری استان می باشند)،آزمونهای میانگین ، همبستگی و رتبه بندی فریدمن ، مورد استفاده قرار گرفته و در صدد پاسخگویی به این سوال است که عوامل موثر بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط در بخش گردشگری استان مازندران کدامند.نتیجه پژوهش نشان داده است که تقریباً تمامی عوامل فردی، محیطی، فرصتی و کارآفرینی بر عملکرد کسب و کارهای گردشگری تاثیرگذار است. همچنین در تحقیق حاضر، دیدگاهها و نظرات محققین در مورد عوامل مؤثر بر عملکردکسب و کارهای کوچک و متوسط بطور عام و در بخش گردشگری بطور خاص و جوانب مربوط به آنها مورد بررسی و تشریح قرار گرفته است.


واژگان کلیدی : گردشگری، کارآفرینی،کسب و کارهای کوچک و متوسط

 

فهرست مطالب :


۱- مقدمه

۲- هدف، سوال(فرضیه) تحقیق

۲-۱- سوالات فرعی تحقیق:

۳- پیشینه تحقیق

۳-۱- جمع بندی پیشینه های تحقیق 

۴- مدل مفهومی تحقیق

۵- روش تحقیق

۶- تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

۶-۱- ویژگی‌های جمعیت شناختی مدیران کسب و کارها  

تجربه کاری

فرضهای پژوهشی:

نتیجه آزمون:

۶-۳- قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار اندازه گیری (پرسشنامه)

۶-۴ خلاصه ای از مصاحبه های انجام شده :

۵-۶  -نتایج و پیشنهادات حاصل از تاثیر هر یک از عوامل بر یکدیگر:


۶۶– سوال اصلی تحقیق:

نتیجه گیری:

۷- جمع بندی

۷-۱- یافته ها و نتایج:

۷-۲- بحث و مقایسه:


۷-۳- پیشنهادات و کاربردهای مدیریتی

۷-۴- پیشنهادات برای تحقیقات بعدی

منابع و مآخذ : 

صدور پیش فاکتور و پرداخت آنلاین و دانلود

توضیحات بیشتر و دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *