بررسی عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی درتعاونیهای منابع طبیعی (مطالعه موردی: با تأکید بر اعضای تعاونی های مرتعداری استان گلستان)

بررسی عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی درتعاونیهای منابع طبیعی (مطالعه موردی با تأکید بر اعضای تعاونی های مرتعداری استان گلستان) در ۲۰ صفحه مجزا شامل نمودار های کامل مربوط به هر بخش قابل ویرایش با فرمت doc

 


چکیده :

      این تحقیق به بررسی عوامل موثر در توسعه کارآفرینی در تعاونی های مرتعداری استان گلستان پرداخته و میزان توسعه کارآفرینی از ابعاد مختلف (توانایی های شخصیتی کارآفرینی و مهارت های فنی) را مورد بررسی قرار داده است. از نوع کاربردی و به روش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل ۱۹۵ نفر از اعضای ۲۸ تعاونی مرتعداری استان گلستان می باشند، که بر طبق فرمول کوکران و براساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب ۱۹۰ نفر انتخاب شدند. تحقیق به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. پس از تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج تحلیل ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین بکارگیری عوامل فنی، ویژگی های شخصیتی کارآفرینی، بکارگیری عوامل آموزشی، میزان آشنایی با کارآفرینی و سطح تحصیلات با توسعه کارآفرینی رابطه مثبت و معناداری در سطح ۱ درصد خطا وجود دارد. همچنین بین متغیرهای مستقل بکارگیری عوامل فرهنگی – اجتماعی، بکارگیری عوامل اقتصادی(مالی)، بکارگیری عوامل قانونی با متغیر وابسته توسعه کارآفرینی رابطه مثبت و معناداری در سطح ۵ درصد خطا وجود دارد. ضمن اینکه بین دو متغیر سابقه عضویت اعضای تعاونی و توسعه کارآفرینی در بخش تعاونی رابطه معنی داری مشاهده نشده است. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای میزان آشنایی با کارآفرینی، بکارگیری عوامل آموزشی و سطح تحصیلات نقش مثبتی بر توسعه کارآفرینی در تعاونی های مورد مطالعه داشته اند. متغیرهای مذکور ۴۴ درصد از تغییرات متغیر وابسته توسعه کارآفرینی در تعاونی ها را تبین نموده اند.


واژگان کلیدی: توسعه کارآفرینی، تعاونی، تعاونی مرتعداری

 

فهرست مطالب :


۱-مقدمه

۲- اهداف تحقیق

۲-۱-اهداف اختصاصی

۳- مروری برادبیات تحقیق

 3-1-بحث لغوی کارآفرین

۳-۲- مفهوم واژه کارآفرین

۳-۳- مفهوم کارآفرینی

۳-۴- ویژگیهای مشترک تعاریف کارآفرینی

۳-۵- اهمیت کارآفرینی

۳-۶- اهداف آموزش کارآفرینی

 3-7- انواع کارآفرینی

۳-۷-۱-تقسیم‌بندی بر مبنای هدف فردکارآفرین

۳-۷-۲-تقسیم‌بندی بر مبنای اندازه سیستم

 3-7-3- تقسیم‌بندی بر مبنای نوع نیازها

 3-8- موانع و محدودیتهای کارآفرینی

۳-۹- عوامل موثر بر کارآفرینی

 3-10- مفهوم مشارکت

۳-۱۱- شیوه های مشارکت مردم در مدیریت منابع طبیعی

۳-۱۲- مفاهیم تعاون

۳-۱۳- مفهوم و تعریف تعاونی

۳-۱۴- اهمیت تعاونی ها

۳-۱۵- اهداف تعاونی ها

۳-۱۶- تعاون و کارآفرینی

 3-17- روحیه جمع‌گرایی افراد کارآفرین

۳-۱۸- تعاونیهای مرتعداری استان گلستان

۳-۱۹- سوابق موضوعی تحقیق

۴- روش تحقیق

۵- یافته ها

۵-۱-  نتایج حاصل ازیافته های توصیفی

۵-۲-  نتایج حاصل ازیافته های تحلیلی

۵-۲-۱- نتایج رگرسیون چند متغیره 

۶- نتیجه گیری وپیشنهادها                                                                         

فهرست منابع و ماخذ

صدور پیش فاکتور و پرداخت آنلاین و دانلود

توضیحات بیشتر و دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *